Świadectwo pracy kiedy

0
1958

Podstawowe regulacje dotyczące świadectwa pracy znajdziesz w ustawie kodeks pracy. Uzupełnieniem tej ustawy jest rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej w szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Załącznikiem do tego rozporządzenia jest wzór świadectwa pracy wraz z instrukcją jego wypełniania.

Świadectwo pracy jest bardzo istotnym dokumentem potwierdzającym zatrudnienie u danego pracodawcy- świadectwo pracy kiedy powinniśmy je otrzymać? Świadectwo pracy w swojej treści zawiera wiele istotnych informacji takich jak rodzaj wykonywanej pracy, okres wykonywanej pracy, wymiar etatu oraz wiele innych informacji niezbędnych w celu ustalenia uprawnień pracowniczych, oraz ustalenia uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, czyli zakończeniem trwającej umowy o pracę- jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy. Świadectwo to powinno zostać wydane pracownikowi niezwłocznie. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od poprzedniego rozliczenia się z pracownikiem. Co to oznacza? Jeśli na czas trwającej umowy powierzono pracownikowi mienie w postaci komputera, a pracownik wypowiedział umowę o pracę, która rozwiązała się.

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy. Niedopuszczalne jest uzależnienie świadectwa pracy od zwrócenie przez pracownika powierzonego komputera. Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym bezpośrednio pracownikowi. Zasadą jest wydanie świadectwa pracownikowi, natomiast pracodawca przewidział możliwość wydania świadectwa pracy osobie upoważnionej przez pracownika pracy.

świadectwo pracy

W przypadku śmierci pracownika, świadectwo pracy może być wydane na wniosek członka rodziny lub innej osoby, która jest spadkobiercą po zmarłym pracowniku. W sytuacji rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy zawartego na podstawie umowy na czas nieokreślony- świadectwo pracy powinno zostać wydane w ostatnim dniu trwającej umowy. Co do zasady świadectwo pracy powinno być wydane pracownikowi niezwłocznie.

Jeśli nie jest to możliwe, pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w terminie siedmiu dni- może być to list polecony lub w inny sposób. Warto wiedzieć, że wśród praktyków prawa pracy istnieje pogląd, że świadectwo pracy powinno być wydane w dniu następującym po zakończeniu trwającej umowy o pracę. W związku z tym, że w ostatnim dniu trwania umowy pracownik nadal wciąż wykonuje pracę.

Dlatego wydanie świadectwa pracy wydaje się możliwe po zakończeniu tzw. dniówce. Wydanie świadectwa pracy w myśl tego poglądu praktyków prawa staje się możliwe dopiero w następnym dniu roboczym następującym po dniu zakończenia umowy o pracę. W przypadku umów terminowych, czyli umowy na okres próbny, określony lub na czas wykonywania określonej pracy- wydanie świadectwa pracy powinno nastąpić w ostatnim dniu trwającej umowy o pracę.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której zatrudnienie jest kontynuowane u danego pracodawcy na podstawie kolejnej umowy o pracę, a pracownik nie zgłosi się z żądaniem wydania świadectwa pracy. Jeśli pracownik pozostaje w stosunku pracy u danego pracodawcy na podstawie kolejno następujących po sobie umów terminowych: próbny lub czas określony- świadectwo pracy powinno zawierać zakończone okresy pracy na podstawie tych umów zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z nich.

W tym przypadku świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu 24 miesięcy i wydanie tego świadectwa pracy jest obligatoryjne, jeśli umowy o pracę uległy już rozwiązaniu. Natomiast jeśli rozwiązanie umowy o pracę następuje po upływie terminu 24 miesięcy, to świadectwo pracy wydawane jest niezwłocznie, ale dopiero po rozwiązaniu trwającej umowy o pracę. W przypadku dużych zakładów pracy zatrudniających dużą liczbę pracowników, pamiętanie o tym, aby wydać każdemu pracownikowi świadectwo pracy w dniu upływu 24 miesięcy od momentu zawarcia pierwszej umowy terminowej jest dużą trudnością.

świadectwo pracy kiedy

W praktyce świadectwo pracy wydawane jest po każdej umowie terminowej, aby nie musieć pamiętać o terminie 24 miesięcy. Pracownik może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy. Jeśli pracownik zgłosi się do pracodawcy z takim wnioskiem- Pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy w terminie siedmiu dni od daty złożenia wniosku.

Należy pamiętać, że wydanie świadectwa pracy jest możliwe tylko w przypadku zakończonej umowy o pracę. Nie ma możliwości wydania świadectwa pracy w momencie, jeśli umowa o pracę trwa. Kopia świadectwa pracy przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Pracownik lub osoba przez niego upoważniona może zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o wydanie odpisu świadectwa pracy, w przypadku np. zniszczenia świadectwa pracy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here