Jak wyrejestrować się z urzędu pracy

0
2565

Malejące bezrobocie i wzrost gospodarczy w naszym kraju stwarzają szansę na zatrudnienie każdemu aktywnie szukającemu pracy. Należy pamiętać, by nie zaniedbać przy tym obowiązków wynikających ze statusu bezrobotnego.

Z reguły każda osoba aktualnie niezatrudniona zgłasza się do urzędu pracy w celu zarejestrowania. Uzyskuje wtedy wiele przywilejów, między innymi:
– ewentualne pobieranie przysługującego zasiłku dla bezrobotnych;
– korzystanie z pośrednictwa pracy na terenie kraju i za granicą;
– możliwość ubiegania się o pracę z rodzaju prac interwencyjnych;
– nieodpłatne korzystanie z poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych, organizowanych w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy;
– możliwość ubiegania się o udział w szkoleniach organizowanych z Funduszu Pracy
– możliwość uzyskania jednorazowych funduszy lub pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej;
– szansę na uzyskanie dofinansowania kosztów egzaminów i licencji;
– możliwość ubiegania się o inne finansowe formy wsparcia, jak stypendium na kontynuowanie nauki, dopłata do studiów podyplomowych, zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, a nawet refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7;
– ubezpieczenie zdrowotne uprawniające do bezpłatnego korzystania z państwowej opieki medycznej.

Jednocześnie z prawami osoba rejestrująca się w urzędzie pracy jako bezrobotna nabywa szereg obowiązków. Przede wszystkim jest zobowiązana do stawiania się w urzędzie pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swojej gotowości do przyjęcia pracy. Oprócz tego należy być gotowym na przyjęcie proponowanego szkolenia, warsztatów czy innej formy aktywizacji zawodowej.

jak wyrejestrować

Niestawienie się w wyznaczonym terminie musi być udokumentowane zwolnieniem lekarskim. Koniecznie trzeba zgłosić każdą zmianę zameldowania i wyjazd zagraniczny, przy czym okres takiego wyjazdu czy każdego innego stanu powodującego brak gotowości na podjęcie zatrudnienia nie może w roku kalendarzowym przekroczyć 10 dni. W przypadku choroby należy dostarczyć zwolnienie lekarskie na odpowiednim druku. W celu ustalenia zdolności do pracy należy się poddać wszelkim ustalonym badaniom lekarskim i psychologicznym.

Szczególne obowiązki spoczywają na osobie, która będąc zarejestrowaną w urzędzie pracy, rozpoczyna własną działalność gospodarczą lub podejmuje jakąkolwiek pracę. Jeżeli bezrobotny podejmując zatrudnienie lub jakąkolwiek pracę zarobkową nie powiadomi o tym stosownego dla siebie urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł. Trzeba więc wiedzieć, jak wyrejestrować się z urzędu pracy.

Należy przede wszystkim skontaktować się z właściwym dla siebie urzędem pracy i zorientować się, jak przebiegają tam procedury. Z reguły należy złożyć oświadczenie o wyrejestrowaniu i dołączyć do niego stosowny dokument, na przykład wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub umowę o pracę. Niektóre urzędy pracy nie wymagają jednak dostarczania dodatkowych dokumentów i wystarczy samo podanie powodu rezygnacji.

jak wyrejestrować się z urzędu pracy

Przykładowo Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi przewiduje następujące możliwości wyrejestrowania się z rejestru bezrobotnych:
– osobiste zgłoszenie się z dokumentem tożsamości i umową o pracę lub innym dokumentem tłumaczącym powodu rezygnacji;
-przesłanie pocztą kopii zawartej umowy oraz stosowne oświadczenie, zawierające dane identyfikacyjne i własnoręczny podpis;
-przesłanie drogą elektroniczną skanu umowy lub oświadczenia o powodzie rezygnacji z własnoręcznym podpisem;
-przekazaniu odpowiednich dokumentów przez osobę trzecią w kancelarii urzędu;
– przez elektroniczny urząd podawczy dla osób posiadających podpis elektroniczny.

Podstawą prawną obowiązku wyrejestrowania jest Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Należy sobie zdawać sprawę, ze zaniechanie czynności wyrejestrowania się z urzędu pracy oprócz kary grzywny może wiązać się w wielu przypadkach z innymi znacznymi stratami finansowymi. Może to być żądanie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku lub stypendium wraz z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Z kolei przerwanie szkolenia, warsztatów lub przygotowania zawodowego finansowanego przez urząd pracy przez bezrobotnego , gdy przyczyną rezygnacji było podjęcie zatrudnienia, pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, nie pociąga za sobą zwrotu kosztów szkolenia, jeśli dana osoba dopełniła obowiązku wyrejestrowania w sposób wymagany przez stosowny dla niej urząd pracy.
Korzystając więc ze swoich praw, musimy być świadomi obowiązków.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here